Salgsbetingelser

Generelle betingelser

Våre salgsbetingelser gjelder for alt salg av varer og tjenester fra Verdensmat.no. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en bestillingsbekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Kjøp av varer på Verdensmat.no kan kun gjøres av myndige personer over 18 år. Salgsbetingelsene og annen informasjon på Verdensmat.no er kun tilgjengelig på norsk.

Forbrukerkjøp er regulert i norsk lov, blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp av varer på Verdensmat.no.

Forordning (EU) nr. 1169/2011 (Matinformasjonsforordningen) gjelder som regelverket rundt merking og næringsdeklarasjon (Gjeldende fra 13. desember 2014).

 

Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server. Når vi har registrert din bestilling, vil vi bekrefte denne gjennom å sende deg en bestillingsbekreftelse. Dersom ett eller flere produkter i bestillingen er utsolgt forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette sammen med informasjon om hva vi kan tilby, enten i form av erstatningsvare eller senere levering. Du vil da få muligheten til enten å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir eller å kansellere varelinjene som er berørt av avviket.

 

Priser og betaling

Alle priser er oppgitt inkludert merverdiavgift med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Den totale kjøpesummen inkluderer alle kostnader forbundet med kjøpet, inkludert pakking, frakt, utlevering, pant, poser m.m.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon.

For kunder som betaler via faktura  gjøres kjøpesummen opp gjennom faktura sendt på e-post til den fakturaadressen kunden har oppgitt i sin profil. Fakturaen har 14 dagers betalingsfrist fra den dato varene blir levert dersom ikke annet er avtalt.

For kunder som betaler med kort gjøres kjøpesummen opp gjennom bank- eller kredittkort med Paypal via våre nettsider. Kjøpesummen blir reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varene forlater vårt lager.

Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Verdensmat.no har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt, herunder å selge et begrenset antall av en vare til samme person innenfor et tidsrom. I slike tilfeller vil kjøpesummen bli refundert.

Les mer om priser her.

Les mer om betalingsalternativer her.

 

Levering og forsinkelse

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken. Normal leveringstid er 3-5 virkedager såfremt alle varer var på lager ved bestillingstidspunkt. Når det er forventet et større avvik i leveringstiden, annonseres dette i en list øverst i butikkens nettside. Leveringstid som er oppgitt i nettbutikken, er ment som veiledende. Verdensmat står ikke under noen omstendigheter økonomisk ansvarlig for forhold eller konsekvenser, som skyldes forsinkelser utenfor vår kontroll.

Les mer om levering her.

Les mer om fraktpriser her.

 

Undersøkelse av varen

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler.

 

Angrerett og reklamasjon

Verdensmat AS forholder seg til de til enhver tid gjeldende regler i Angrerettloven som gir en generell rett på 14 dagers angrefrist fra leveringsdato for å angre på ditt kjøp. Merk at det er spesielle bestemmelser i Angrerettloven knyttet til tidsbestemte ytelser og varer som forringes raskt, som for eksempel enkelte mat- og drikkevarer, hvor den generelle angrefristen ikke gjelder:

Ihht. til §22 i Angrerettloven gjelder ikke angreretten ved avtaler om:

  • levering av varer som forringes eller raskt går ut på dato (b),
  • levering av forseglede varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur, og der forseglingen er blitt brutt etter levering (g),
  • tjenester som det haster å få utført der forbrukeren uttrykkelig ber den næringsdrivende (Verdensmat AS) om å besøke forbrukeren (i)
  • transport av varer der det er fastsatt en bestemt dato eller et bestemt tidsrom for utførelsen av slike tjenester (m).

Angreretten gjelder ikke brukere som handler på vegne av bedrift eller organisasjon.

For å benytte deg av angreretten, må du varsle oss på en utvetydig måte via brev eller e-post: Verdensmat AS, Postboks 13, 3537 Krøderen eller verdensmat@gmail.com.

Dersom du angrer kjøp av varer, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg for gjeldende varer, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen levering vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å angre kjøpet. Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss.

Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake, eller til du har lagt fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.

Du må returnere varene eller levere dem til Verdensmat AS, Postboks 13, 3537, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du vil angre kjøpet. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.

Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. Kostnadene anslås til høyst ca. kr 250,-. Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.

Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten. Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Feil på non-food-produkter (ikke matvarer) du oppdager innen seks måneder etter at du fikk produktene, skal imidlertid normalt regnes som feil som har oppstått før du fikk produktene. For alle typer matvarer gjelder kortere frister, da matvarer har kortere forventet holdbarhet enn andre varer. For matvarer må det foreligge en mangel på selve kjøpstidspunktet (eller mottakstidspunktet) for at vilkårene for reklamasjon skal være oppfylt. For mer informasjon, se forbrukerkjøpsloven § 27.

Feil, mangler eller skader som skyldes transport skal reklameres til firmaet som utførte transport (f.eks. Posten) straks feilen oppdages. Melding om feil og mangler ved produktene, som ikke skyldes transport, skal overbringes oss skriftlig og innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. For å benytte deg av reklamasjonsretten, må du varsle oss på en utvetydig måte via brev eller e-post: Verdensmat AS, Postboks 13, 3537 Krøderen eller verdensmat@gmail.com.